Utbildning

Copyright ® 2016 Veterinär Foderkontroll

Svenska   |    English

Foto: Bengt Ekberg, SVA

  VFK:s program

 Branschriktlinjer för foder- & foderråvaruproducenter.

  Standard för fodersäkerhet för företag certifierade enligt ISO 22000 (VFK-VIP).

 


Utbildningar i fodersäkerhet

Gemensamma VFK-utbildningar

SVA:s avdelning för Kemi, Miljö och Fodersäkerhet utformar utbildningar i fodersäkerhet som riktar sig i första hand till fodersäkerhetsansvariga vid VFK-anslutna företag. Inbjudan och program för utbildningen skickas ut till VFK:s medlemsföretag.

Program vid tidigare utbildningar

Utbildningar för enskilda företag

På önskemål ges utbildningar till personalen vid enskilda företag. Program sätts ihop tillsammans med beställaren och exempel på ämnen som kan ingå är:

Fodersäkerhet

Mikrobiella, kemiska och fysikaliska risker i foder och fodertillverkning

Säkerställande av fodersäkerhet med hjälp av GMP och HACCP

Lagkrav för foder och foderråvaror

GMP och HACCP, vad är det och hur används det?

Bekämpning av mikroorganismer, främst salmonella

Åtgärder vid förhöjda halter av oönskade kemiska ämnen

Analys av foder, vilka analyser ska man köra och vad betyder resultaten

Om fodersäkerhetsarbete internationellt och i Sverige

Riskmoment vid produktion av foder och foderråvaror, exempel från "verkligheten"

Fokus på salmonella

Lagstiftning kring salmonella (importkontroll, krav på miljöprovtagning, åtgärder vid påvisad salmonella, värmebehandlingskrav etc.)

Salmonellabakterien (Var finns bakterien? Hur tillväxer/sprids den? Hur farlig är den? Hur blir man av med den?)

Salmonellaprovtagning i miljö och process, teori och praktiskt exempel

Vanliga orsaker till salmonellaproblem vid foderanläggningar

Utbildningar i hygienrutiner vid transport av foder och foderråvaror

SVA har tagit fram ett utbildningsmaterial om foderhygien vid transport av foder och foderråvaror, anpassat för åkerier och chaufförer (torra och blöta fodermedel och foderråvaror).